DOKUMENTY KORPORACYJNE

Regulamin Zarządu zatwierdzony Uchwałą nr 13/05/2016

Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. z dnia 17 maja 2016 roku

Regulamin Walnego Zgromadzenia
zatwierdzony Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 17 czerwca 2016 roku

Regulamin Rady Nadzorczej
zatwierdzony Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates z dnia 18 czerwca 2019 roku

Statut Spółki
tekst jednolity Statutu Spółki PunkPirates S.A.

Polityka wynagrodzeń
zatwierdzony Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń
zatwierdzony Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PunkPirates S.A. z dnia 18 czerwca 2020 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. za rok obrotowy 2015

Polityka wypłaty dywidendy

Informacja dotycząca zasady wyboru Biegłego Rewidenta

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Dobre Praktyki

Dokument Informacyjny IQPartners S.A.

Dokument Informacyjny Seria C IQPartners S.A.

Prospekt emisyjny IQ Partners S.A.

Scroll to top